OCR Output

L(!.)-·lnds.«ingar i ejvilfagen.)

Byggninga Balk«
) 11 Klap. .«

9 §. Slår man annans kä. warte, an man wille, då man det ursan ägor
drifwer eller intager, och «dor det demfz gthe Jemngodt igen, eller deß fulla
wärde: dör det ej«, utarz Warder sakgath tage, det hem till sig och läkez gifwe
ock skadestånd, för det, asmskn W eI Nykkja kam Warder det lamt ellev xyttz be¬
hckue yet-Herk- och gtfwe agaxcn »olytt Igem elxer dgß fulla winde. Ar man
ekjksk mänaude, att annans fa dor eller skadasz galde fnllt skadestånd, euer
minqu allt efter som wållandet pröfwas större eller mindre wara. Dödac
ellpr skadar man annans fä med full mädaz ware saklös. »

»10 Z. Hund, som biter folk eller fä, mä ej lös wara. Finnes den utom agarens
gardz dä hafwe hwilken som will, wäld att den saklöst döda. Hafwer någon
wildt djur, björn, warg, lokatt, raf eller annat sädant odjur, och detejbinder
eller inne stänger, sä att det ej kan skada «göraz«ware lag som om hund nu sagdt
« är. Hetsar man hund eller annat djur att skada göraz då mä ock hundeneller
djuret saklöst död s, ändå att ingen skada sker. » Hund eller annat hemdjur, som
wildt warder, ska af ägaren genast instangas eller dödas, då han detweta fär.

II S. Warder af sådant djur, som i Io § omtalas, annans fä skadadtz då skall
ägaren .till der djur skadan fullt gälda. Samma lag ware, om fä af annatkrsea¬
tur dödas eller skadas, der det kreatur okynne hade, och ägaren det wißte eller derom
fö,rnt warnad war: war ägaren eljest till skadan wällandez gänge som ig § sagdt är.

12 §. Ager nägon fä, som smittosam sjuka hafwerz hålle det särskildt, att
annans fa deraf ej smittas mä, ellersgälde fullafkadam Hwad i öfrigt sakr¬
tagas skall, dä boskapssjnka gär, är särskildt stadgadt. s

Handels Balk.

— 20 K a p.
.12 sz uteslutrsx — — « «
Utsdkmngs Balk.
, I K a p. « ,
W S. — —- — Nr försummelsen längre , an tre mänadesz upphöxe dä»daga¬
boten, och wurde den försumlige straffad säsom för annan wärdslösyek i txenstem
4 K a p. « f

9 § AUGUST- wid utmätningstillfället, gäldenärem att,·gddset hörer an¬
MW ttllz Wakde det— ock med qwarstad belagdt: . borgenarm undcrrätte härom