OCR Output

(Ändringar" i -civillagen.)

hwars afdagatagande han hulpit försök gjort eller i stämpling delta its wa¬
ren ock axle stän· arfwet skilde,.fom genom thom kunde komma attg äwaa.

Fj §. utcsiutcs.
b §. ums-L

6 Kap.

Io ·§. Dijljcx sterbhusdelägare egendom uppsåtligen undanj hafwe sin der
deri tkll de ofrtga förwerkat. « '

9 K ap. « .
Io §. Utländsk man , som arfsrätt här i Riketej njuvter, xnäejtagatestamente.

·10 Kap.

5 §. Har omyndig man eller qwinna gift sig, Utan samtycke af giftdmam
hwars bröstarfwinge han ellcr hon är, eller, der samtycke w,ägrats, utan Rät¬
tens tillständz dä må giftomannen deß laglott bortgifwa. Ar Izågon dömd till
straff för mißhandel å skyldeman i rätt uppftigande led, efter ty -i -6 Kap«
Straffbqlkext sägs," eller för det han mot sädazt skyldcman gjort falsk angif¬
welse, efter I, 2 eller-3 Heller annan ärekränkning af arghet, efter 6§’, ists
Kap. af samma Balkz ware ock om den skyldemans rätt lag som nu-sagdtär.

Il ·Kap.»

. s §. Ej må drfwingeidölja eller Undanhälla testamente, som han kskU Wäij l
hafwer, eller wet i boct finnas. Gör han detz gifwe till testamentsdtagare Ut
allt det gods, han således sökt under sig dxagcy sä ock fullt skadestand.

s 13 K ap.v

«7 §. För den«, som till straffarbete i fjerde eller höfng grad dömd är·, skall
ock förmyndarelförgrdnaQ att hans egeudom förwalta mcdan han strasset un¬
dskgåtj Vch Ware- I ty fall- lag som i 6 s. sägsx

14 Kap.

O §. Utländsk man må ej wara förmyndare: ej dek, 10m litet tvetandzy
gäldbundem slösare, eller barnens ivederdelomaxx, elxer sa gqmmal och wanför,
eller sä fattig är, att han förmynderfkapetej fdrksta kanz ej eller d»en, som If¬
Der dom är medborgerligt fdrtroende förlustig. Foxekomchndre hinderz prof¬
« we ocks Rätten, om de af den wigt äro, att de galla nIä." «