OCR Output

F b r sf-l a g
, tilt «
de ändringar i civillag·en- sonk blifwa en följd nf den .
utarbetade crimmallqgen.

Giftermäls Balk.

2 Kap.

g §. För den, s om till straffarbete å lifstid dömd är, ware ägkenskap ej Allein-L
, 14»§. »Den, som uppsätligen dräpit sin maka, eller hwars agxenfkap blifwit
Upplost for brott, som i 6 Kap. 1 §. sägs, mä ej ingå nytt agtenskap.

4 Kap.

· 5 s. Hwad xvid lysning och wigsel för personer af främmande lära wjdare
Iakttagas bör, a«r särskildt stadgadt.

6 Kap.

· I §. Warder ene maken förwunnen att hafwa anstintat brott mot den andras
lcf, eller att till sådant brott hafwa hulpit eller försök gjort, eller i stämpling der¬
af deltagitz dä skall ägtenskapet upplösas, ehwad den oskyldige det yrkar·, eller ej.

4 S. Dömes ene maken till straffarbete ä lifstidz då må skilnad i ägten¬
skapet bewiljas, der den andre det pästår.

5 §. Ar ene maken dömd till straffarbete å wiß tid öfwer tre är, eller är
straffarbete ä lifstid, genom Konungens nåd, till wiß tid öfwertre är nedsatt,
ochwill den saklöfe maken skiljasz förordne derom Konungen. Lag samma
ware,sder ene maken blifwit dömd för brott, fom wanfrägd medförer.

13 Kap.
5 §. Sker fkilnad i ägtenskap för skäl, fom i 6 Kaps I Z. sägsz ware den

brottsligas giftorätt till den oskygdiga förwerkad. Totr ene maken af den andra
smed uppsåt eller genom groft wallande drapenz gange denszbrottsligas giftoi

rätt till den dräpnas arfwingar.

Ärfda Balk.

4 Kap.
. t.§s E1små nägon taga arf efter den, han med uppfåt eller genom groft

s

wallande dräpit- ej eller efter den , mot hwars lif han« brott anstiftat, eller till