OCR Output

« Jn.nehåll.. « » Vll
Tionde stocm «
KAP««33. Om qwarstad Vch föthd th egeUVVWZ sikssgring eller utgifwandex om åtcrsiällande
af mbbad befittisingz så ock osn werkställigljct af dom, sch» om förklaking deröswer.
· " Ejfte styc«kek. - ,
Om laga ·tid, och out resning.
34· Huku taga tid räknas och iakttagas stälL «
35. Om resningz sä ock huru förfaras siall, dä nägon blifwit ohörd dömd.
Tolfte stycket.
se. Om böter och twängsmedel i Ztstsilliga fall.

. « Sårskirdt Efdrscagj

hwarefter wiße Kapitel i lagtexten böra införas, ,i händelse de hitintill stadgade ink¬
ikränkningar uti frihetcn act räda öfwer arfwejopd öfwen för framtiden skola bi¬
behällas.· «

XX

GiftermälsBalkem

7. Om makars bo, och om giftorått.

ÄrfdaBalken.«
s. Om arfwefastighet.
11. Om bwad i tesiamente gifwas mä.
12. Om bewakning och klander af testamente.

IordaBalken.

z. Om köp och spre,
4. Om gäfwa och förcäniijg.