OCR Output

VI sz Jnnthäib
Tredje ftyekets
Om rättegängssättet wid Ofwerrätt och Högsta Domstoken·.
Kap 17. Huru saker i dfwerrätt fullfölja5.
18 Hin-n fiker i Ofwerrcktt till satt beredas« och« utföras.
19. Om Ofwerrcktts beflut, sä ock om jvad eller beswcir deremot.
20. Huru saker fullfdxjas och behandlas i« Högsta Dvmstolen.

Fserde stycket."
LOnx laga bewie¬

21. Om bewisning i amncknher. « —
22. Om bewis af ikrifter "eller andra minnesmärköw
23. Om wittnem
24. Om edgäng i egen fak«
25. Om fakkunnigas ätgerd och utlätande.
26. Om syn. !

Femte stycket.
27. Om rättegängskostnad och stadeständ.

Sjette Wesen
28. Om färikild NkimnK

» . Sjunde stinken «
29. Om mellankommande part.

Ättonde stycket.
30. Om fullmäkcig.

Nionde stycket.

Om fötlikning och skiljesmäm
31. Om förlikning. «

32. Om skiljesmän.