OCR Output

Jnkfehsck T -V
sap» 7» Om bpsäktning och refefökbrtd )
s. Om utfökningskostnad
9» HUM nndring : Konungens Befallningshdfwandes tttsiag fökas mä«
10. Om werkstcsllighet ä tttsiag i utsöknsngsmäl

NattegangsBalk

Förfka stock-Iet.
Om Domstolsinrckttningcn och ywad dertill hören ·
i. Hwilke Domstolar sinnas skola.
2 Om Häradsratt.
S. Om Grads-usw
4. Om Hofräth
s. Om Högsta Domsiolem
6. Om Domare och de män, som i Nämnd sittm
7. OM tättegängsttd och ordningf wid Domstolarna» —
s. Om öfwerläggning och röstande till bemit, och om afktmnande deraf.
9. Otn protokoll, dombok och handlknchm «
to. Om behörig Domsiol i hwarje mäi.

. Andka ftycket.

Om rättegängsfättet wid Undcrrätt.
11. Om sienming.
12« Om txteblisivandc.
is. Om inwändning.
jä. Huru wid Rätten kckras och swaras fkam
15 Om uppskof» ,
16. Om dom eller utsiag: om wad ellcr beswärz sä ock huru sak ä npo insiemums mä«