OCR Output

IV Jnndhålk,
Kap— 6. Om pant.
7. Om bargen¬
8. Om inwgsgodss ·
9. Omläm
Lo. Ont kEga och hhrak
I1. Om tienstehionölega.
12. Om bpggnads- eller unnat- arbetsbetings
13. Om belag. —
M. Om fyssioknan.
15. Om wire och ikadeständ..
16. Om fynd och hiermon
17. Om tioärig häfd, och om ärssteuming«
18. Om egendoms afträdc till konkurs. «
19 Om bewakning af borgenärers fordringarx
20. Om fäkcrhet ä gäldenärs person, och om hans underhäsl medan konkursen wararz¬
fä ock am hans answaxighkt för gckldm A
21. Om konkursmaßas förwaltning.

22. Om borgenärers rätt och företräde för hwarannan till gäldenäksxegmdonn

UtfökningsBalE

1. Om de einbetsmän, kjeixstemän och bptjeyte, san med utsökningsmäl befattning hafiva«

2- Huru utsökningsmäl, så ock klagajsöfwer utmätningsmäns ärgerder, hvs KOWMSMH
) Befallningshafwande anhängigc göras och behandlas Glas —

Z. Huru Utsökningsmäl af Kommgens Befallningshafwcinde ptöftveIS mä.

4. Hut-u gäldenärs gods utmätås och säljas ikalh «

z. Our införfel i gäldenärs kön eller fold.

G. Om qrparstadz fä ock om förbud mot skingring eller ttkgiquande af gäldenärs gods.