OCR Output

Jimehöit m
Kap. g. Om klander lä fäng, ech om bemal.
10. Om tjuguärig h.ifo, och om unninnchs hckfdi ¬
u. Om bördz sä ock om lösen af ränta ellek jordågavdckckmkm fkckMsiOtkLbCWUMs

ByggningaBalk.-s¬
1. Om husbpggnad »
2 Ojn widcrboendes och nabos lösningsratt
,3. Om famfallighet : sieg, mark och andra lagenheterz sä ock om miethete a zgm., spm
ej med hågnad ätfkilde dro. « . )

4. Om stifte.
s. Om stängselstvkdigbeh
6. Om wägen-.L sz ! » · ) ¬
7. Om diken och wartenkedningar.

s. Om wartenwerli .
9. Om jordagares mit, att lösa wattenwerk, att läta der änd ras. eller flpttas, eller att
warten derifrän afleda. —
10. Om bxandskadm
11. Om håsndjikr.
12. Hm jagt.

HandelsBalk

1 Om köp och bote.

2. Om gäfwm

3. Om förstrcickning.

4- Our inwisning. . - « , · « .· .
s. Om lifstidsrcsntm .