OCR Output

II « Jnn ehålb
Kap. s. Om utländjk, så ock om fränwarande inlcindsk asfwksts .
4. Hut-u arfsrätt förwekka8. ’
. Our hemgift.
6. Om wärd och upptekning af död mans bo.
. Huru gäld wid dödsfall betalas stall.
s. Hut-u död mans bo siiftas stülls
g. Qm testamente.
« 10» Hwad i testamente gifwas mä.
11. Om bewakning och klander af teilnimmt-,
12. Om werkställighet af testamente. —
13. Om den, som mpndig wara mä.
14. Om föruwndare, och huru de föwrdnas skola.
15. Our förmyndarcs pligtz fä ock huru förmyndenkap aftxädas ssalä
16. Our barns sipldighet att förförja föräldrar.
17. Om fosterföräldrar rch fosterbarn.
18. Om oägta barn och dcß with
19. Om antekning as födplser och ·dödsfall.. «

M

El

J o r d a B a l k.
1 Om fast egendomz och om allmänna willko: för ägandemtt vertle

Om bolstada siälz och om tiafällig titlwext s ickd
s. Om köp vch byte".

« 4. Om gäfwa och fdrläning. · «
s. Om införscl.
6. Om lega.
7. Om lagfart.
s. Our intekning