OCR Output

Innehåll:-s

1:o LagterteM

GiftermålsBalk.
Kap i. Om fasining till ägtenskap.
2. Om hindcr mot ägtensiap.
· Z. Om lpsning.
»4. Om wigsel.
z. Om ätcrgäng af giftermäL
G. Om stjlnad i .ägtenfkap.
"7. Om makars bo, och om giftorätt.
s. Huru ågtcnstapsförord upprcittas och lagföljes.
g. Om mälssmansrått, och out rättighet att öfwer bdet Lähm¬
10. Our anfwarigbet för gäld i umkars bo.
11. Om boskilnad.
« U. Om bodelning , , . . — »
13. Hum med boet föchsllcs da Hist-must awxgakz sä ock omdefallda"giftqrätt.för1ve1sfas.
Huru barn wärt-as stola, då fasining brptes med lagrad fästeqwinna, ellcr maqu
xill scsng och sckke stide dro, euer ngftermäl ätergäp älter jstilxmdz sicxi.i ..ägtenfkap.

H-«

ÅrfdaBalc

si. ON Krf i allmänhet.
2. Om ägta födse(.