OCR Output

Tid eftet athn bar Commiteen crhällit Ebers Kongb Malt-s nädiga remißer,"
zeuom hwilka särfkilde ämnen blifwir till Commitecn öfwerlenmadc, att behandlas i sam¬
manhang med lagatbetet. Sä wide deße ämncn ägk gemenskap med civillagen,hafwa de, ·
wid författandet Af fötsiaget dertill, kommst i öfmerwägande. Sjelfwa försiaget innebar
salcdcs den redowisning, Commitcen hat att afgifwa för de remißer, fom rill denna del
af lagarbetet warst att hanföra.

Commiteen frambärdar, mcd diupasie wördnad¬

Stormåktigste Allernådigste Konung!
Eders Kongl. Majns

allerundctdänigsic och tropligtigsit
tienare och underfäter

Pred. Gylle11horg.

Saht-. Poppius. E. J. BergenschölT C. Tömeblsdks ssDIlL Edelckeutz.
O. Zenius. J. G. Richert. Pehr staafk

Skockvotm den : Augusti 2826. 4 J- Malslsijesyz «¬