OCR Output

Stormåktigsie Allernådigsie KouungI

DIE bar älegat LagCommiteem att företaga en stutlig revision af det försiag till vix-il¬
lag- sDM Commiteen stockewis, i den mån arbetet fortgätt, till allmäsn granikning utgif¬
wit. Denna revision är nu till ända bragtz och sedan förstagef, till etc hclt fammanfat¬
tadty hUMM blifwa i trvck färdigt, fär Commiteen det för Ebers Kongl. Maik..i under¬

dznkghctjramläggm med deriill höraude motiver och hwad i öfrigt Commiteen ansett för
fullständtgbeken wara af nödem