OCR Output

0

lar af samma urfjällsjord, varder, jämlikt 13 8 i Kungl. Maj:ts
förnyade nådiga skiftesstadga den 9 November 1866, öfrige ve¬
derbörande, dem förrättningen angå kan, härigenom förelagdt,
att, vid äfventyr af talans förlust, inom fjorton dagar, sedan
denna kungörelse blifvit i Umeå sockens kyrka uppläst, hit in¬
komma med yttrande, huruvida de förena sig med sökandene i
valet af förrättningsman; åliggande det Kronolänsmannen i Umeå
norra distrikt att hit insända bevis om denna kungörelses upp¬
läsande i sagde sockens kyrka.

Umeå, i Landskansliet, den 21 Februari 1908.

H. Biörklund.
John Falk.

Umeå 1908, Aktiebolaget Umeå Tryckearier,