OCR Output

Uppläses i Säfvars sockens kyrka.

N:o 40. Sedan Nils August Johansson anhållit om för¬
ordnande för vice Kommissionslandtmätaren S. J. Johanson att
verkställa laga klyfning af norra öfverloppsmarken till hemma¬
net ?5/e mtl Täfteå N:o 11 i Säfvars socken,. varder, jämlikt 13
8 i Kungl. Maj:ts förnyade nådiga skiftesstadga den 9 Novem¬
ber 1866, öfrige delägare, dem förrättningen angå kan, härige¬
nom förelagdt, att, vid äfventyr af talans förlust, inom fjorton
dagar, sedan denna kungörelse blifvit i Säfvars sockens kyrka
uppläst, hit inkomma med yttrande, huruvida de förena sig med
sökanden i valet af förrättningsman; åliggande det Kronoläns¬
mannen i Säfvars distrikt att hit insända bevis om denna kun¬
görelses uppläsande i sagde sockens kyrka.

Uppläses i Bygdeå sockens kyrka.

N:o 41. Albrekt Lundmark har anhållit om förordnande
för Kommissionslandtmätaren M. Mörtsell att verkställa laga
klyfning å hemmanet ”/es mtl N:o 6 Öfverklinten i Bygdeå soc¬
ken; Och varder, jämlikt 13 8 i Kungl. Maj:ts förnyade nådiga
skiftesstadga den 9 November 1866, öfrige delägare, dem förrätt¬
ningen angå kan, härigenom förelagdt, att, vid äfventyr at ta¬
lans förlust, inom fjorton dagar, sedan denna kungörelse blifvit
i Bygdeå sockens kyrka uppläst, hit inkomma med yttrande,
huruvida de förena sig med sökanden i valet af förrättningsman;
åliggande det Kronolänsmannen i Bygdeå distrikt att hit in¬
sända bevis om denna kungörelses uppläsande i sagde sockens
kyrka.

Uppläses i Umeå sockens kyrka,

N:o 42. Enär J. M. Fällman och Erik Wiklund anhållit
om förordnande för Kommissionslandtmätaren J. Gezelius att
utstaka och rörlägga gränserna omkring en inom Yttertafle by i
Umeå socken belägen urfjällsjord, benämnd Isbergsrödjningen
Söråkern, samt att äfven utstaka och rörlägga sökandenas ande¬