OCR Output

3

Som saken är af brådskande beskaffenhet, anhålla vi öd¬
mjukast att förordnandet omedelbart utfärdas,

Frostkåge & Byske den 12 Februari 1908.

1. A. Holmgren. J. E. Moberg. AA. Andersson. — Hugo Lindström.

Å. P. Lundström. —Isack Rudholm. Verner Holmgren. P. A. Lundström.

ÅA. Lindberg. P. W. (ustafsson. — Joakim Erickson. — H. P. Lindberg.

A. Lundström. Pett. Helmer Lindberg. James Lindholm. Aug. Lundgren.
Anton Lidman. — L. 0. Hägglund. Johan Wikberg.”

Och varder, jämlikt 13 $ i Lagen om enskilda vägar på
landet den 3 Juli 1907, i anledning häraf öfrige delägare häri¬
genom förelagdt, att, vid äfventyr af talans förlust, inom fjor¬
ton dagar, sedan denna kungörelse blifvit i Skellefteå sockens
kyrka uppläst, hit inkomma med yttrande, huruvida de förena
sig med sökandene i valet af förrättningsman; åliggande det
Kronolänsmannen i Skellefteå norra distrikt att hit insända be¬
vis om denna kungörelses uppläsande i sagde sockens kyrka.

Uppläses 1 Säfvars sockens kyrka.

N:o 99 CC UA BUnNäSström "och AA. Or. Carlsson Barva all
hållit om förordnande för vice Kommissionslandtmätaren 8. J.
Johanson att verkställa laga klyfningar af norra och södra öf¬
verloppsmarkerna till hemmanet ?7/168 mtl Täfteå N:o 1 i Säf¬
vars socken; Och varder, jämlikt 13 8 i Kungl. Maj:ts förnyade
nådiga skiftesstadga den 9 November 1866, öfriga delägare, dem
förrättningen angå kan, härigenom förelagdt, att, vid äfventyr
af talans förlust, inom fjorton dagar, sedan denna kungörelse
blifvit i Säfvars sockens kyrka uppläst, hit inkomma med ytt¬
rande, huruvida de förena sig med sökandene i valet af förrätt¬
ningsman; åliggande det Kronolänsmannen i Säfvars distrikt att
hit insända bevis om denna kungörelses uppläsande i sagde soc¬
kens kyrka.