OCR Output

2

I anledning häraf varder öfrige vederbörande, dem saken
angå kan, härigenom öppet lämnadt, att inom tjuguen dagar,
efter det denna kungörelse blifvit i Åsele sockens kyrka upp¬
läst, hit inkomma med yttrande, huruvida de mot framställnin¬
gen hafva något att erinra, vid äfventyr, att underlåtenhet där¬
utinnan icke kommer att hindra ärendets afgörande i befintligt
skick; kommande ansökningshandlingarna att under tiden hållas
tillgängliga hos Länsmannen i Åsele distrikt för dem, som däraf
önska taga del.

Kronolänsmannen i Åsele distrikt har att befordra denna
kungörelse till uppläsning i vederbörlig kyrka och däröfver hit
insända bevis, äfvensom att efter förklaringstidens utgång oför¬
dröjligen hit återställa ansökuingshandlingarna.

Uppläses i Skellefteå sockens kyrka.
N:o 38. Följande ansökan har hit ingifvits:

»'Till Konungens Befallningshafvande i Westerbottens län.

Under åberopande af lagen om enskilda vägar på landet
den 3 Jul 1907 Ta undertecknade Frostkåge byamän härmed
vördsamt anhålla, att Konungens Befallningshafvande måtte en¬
ligt 8 13 nämnda lag förgrina Kommissionslandtmätaren J. O. A.
föhtborg i Skellefteå att med biträde af tvenne godemän verk¬
ställa utstakning af erforderlig utfartsväg från kustlandsv ägen
genom Frostkåge by öfver Konsul James Sandströms i Skel¬
lefteå sterbhusdelegares afsöndrade jordlägenhet inom byn till
Frostkåge byamäns samfällda upplagsplats vid Boviken.

Ifrågavarande utfartsväg är för byamännen och hela or¬
ten intill ytterst nödvändig för att kunna vid upplagsplatsen af¬
lägga ortens produkter för utskeppning, såsom timmer, sparrar,
plankor, bräder, tjära m. m., och föreslå vi att utfartsvägen ut¬
stakas på den plats, där vägen nu befinnes, men som af en
sterbhusdelegare blifvit uppsagd för vidare trafik.