OCR Output

Konungens Befallningshalvandes 1 Västerbottens Tan
Kungörelser

år 1908.

Ser. B. Landskansliet. N:ris 36—42.

Uppläses i länets kyrkor.

N:o 36. Till vederbörande polis. och kommunalmyndig¬
heters kännedom varder härigenom kungjordt, att under inne¬
varande år följande personer erhållit tillstånd att inom länet
idka s. k. gårdfarihandel, nämligen:

J. Axel Gustafsson och Jonas Bernhard Elgbring från
Degerfors;

Olof Konrad Bergström och Karl Viktor Lindström frän
Skellefteå; samt

August Fritiof Lagerroth från Nordmaling.

Uppläses i Åsele sockens kyrka.
N:o 37. Hit har ingifvits en så lydande ansökning:

»'Till Konungens Befallningshafvande 1 Westerbottens län.

Sedan intressenterna i Kultrans flottningsförening vid or¬
dinarie stämma den 31 sistlidne Januari granskat och godkänt
upprättadt förslag till reglemente för flottningsföreningen samt
uppdragit åt undertecknade, regleringssökande, att hos vederbö¬
rande söka fastställelse å reglementsförslaget, få vi, med bifo¬
gande af det upprättade förslaget samt utdrag ur stämmo¬
protokollen, härmed vördsamt anhålla, att Konungens Befall¬
ningshafvande måtte fastställa det föreslagna reglementet för
Kultrans flottningsförening till framtida efterrättelse.

Åsele, Björksele den 3 Februari '1908.
E. Vesterlund. — Erik Hellström. =S. Näslund.”