OCR Output

strikt att hit insända bevis om denna kungörelses uppläsande i
sagde sockens kyrka.

Uppläses i Nysätra sockens kyrka.

N:o 34. P. Pettersson, N. O. Forsberg och Nils Petters¬
son hafva anhållit om förordnande för Kommissionslandtmätaren
M. Bergstedt att verkställa laga klyfning af hemmanet !5/e1 mtl
N:o 3 Estersmark i Nysätra socken; Och varder, jämlikt 13 8 i
Kungl. Maj:ts förnyade nådiga skiftesstadga den 9 November
1866, öfrige delägare, dem förrättningen angå kan, härigenom
förelagdt, att, vid äfventyr af talans förlust, inom fjorton dagar,
sedan denna kungörelse blifvit 1 Nysätra sockens kyrka uppläst,
hit inkomma med yttrande, huruvida de förena sig med sökan¬
dene i valet af förrättningsman; åliggande det Kronolänsmannen
i Nysätra distrikt att hit insända bevis om denna kungörelses
uppläsande i sagde sockens kyrka.

Uppläses i kyrkorna inom Åsele tingslag.
N:o 35. Författningsenligt intages följande
»KuncSoörelse.

Genom offentlig auktion, som hålles torsdagen den 19
Hasta. Mars kl: 10: fo mi å tingshuset I Åsele, borde i den
ordning, som om utmält fast egendom finnes i lag stadgadt, att
försäljas G. A. Svenssons för skuld utmätta fasta egendom tag
mtl fitt. BA) N:o I Skolbördet i Åsele socken.

Å egendomen finnas följande åbyggnader:

Mangårdsbyggnad i två våningar med fem rum i hvardera,
förgångsstuga, stall och ladugårdsbyggnad, brygg- och drängstuga,
iskällarbyggnad, tröskloge, uthus och källare, nio stycken lador; år¬
liga utsädet är två tunnor korn och fem tunnor potatis; vinter¬
foder finnes för fem kor och en häst; dispositionsrätten till sko¬
gen är fri.