OCR Output

4

varder, jämlikt 13 $& i Kungl. Maj:ts förnyade nådiga skiftes¬
stadga den 9 November 1866, öfriga delägare, dem förrättningen
angå kan, härigenom förelagdt, att, vid äfventyr af talans för¬
lust, inom fjorton dagar, sedan denna kungörelse blifvit i De¬
gerfors sockens kyrka uppläst, hit inkomma med yttrande, hu¬
ruvida de förena sig med sökanden 1 valet af förrättningsman;
åliggande det Kronolänsmannen i Degerfors distrikt att hit in¬
sända bevis om denna kungörelses uppläsande i sagde sockens kyrka.

: Uppläses i Vännäs sockens kyrka.

N:ö6 32. Byggmästaren P:. Eriksson har anhållit om för¬
ordnande för Kommissionslandtmätaren J. Gezelius att förrätta
laga skifte å alla ägorna till hemmanet ”/e«s+ mtl N:o 1 Brännan
i Vännäs socken; Och varder, jämlikt 13 8 i Kungl. Maj:ts för¬
nyade nådiga skiftesstadga den 9 November 1866, öfrige del¬
ägare, dem förrättningen angå kan, härigenom förelagdt, att, vid
äfventyr af talans förlust, inom fjorton dagar, sedan denna kun¬
görelse blifvit i Vännäs sockens kyrka uppläst, hit inkomma
med yttrande, huruvida de förena sig med sökanden i valet af
förrättningsman; åliggande det Kronolänsmannen i Vännäs di
strikt att hit insända bevis om denna kungörelses uppläsande i
sagde sockens kyrka.

Uppläses i Norsjö sockens kyrka.

N:o 33. Enär H. Markstedt och P. E. Boman anhållit
om förordnande för Kommissionslandtmätaren KR. Widmark att
verkställa laga skifte å den vid laga skiftet å hemmanet '!/e4
mtl N:o 1 Västra Högkulla i Norsjö socken undantagna sjöut¬
gräfningen »Stortjärn», varder, jämlikt 13 8 i Kungl. Maj:ts för¬
nyade nådiga skiftesstadga den 9 November 1866, öfrige del¬
ägare, dem förrättningen angå kan, härigenom förelagdt, att,
vid äfventyr af talans förlust, inom fjorton dagar, sedan denna
kungörelse blifvit i Norsjö sockens kyrka uppläst, hit iukomma
med yttrande, huruvida de förena sig med sökandene i valet af
förrättningsman; åliggande det Kronolänsmannen i Norsjö di¬