OCR Output

Uppläses i Byske sockens kyrka.
N:o 30. Hit har ingifvits en så lydande ansökning:

Till Konungens Befallningshafvande i Westerbottens län.

Undertecknade, skattegare i Drängsmarks by, få härmed
vördsamt anhålla om förordnande för Kommissionslandtmätaren
M. Mörtsell i Skellefteå att, i enlighet med Kongl. Förordningen
af den 5 Juli 1907 angående lag om enskilda vägar på landet,
förrätta laga delning å byggnads- och underhållsskyldigheten af
enskilda vägar inom Drängsmarks by samt utfartsvägen inom
Drängsmarks och Ostviks byaområden norr om Ostträsket.
Ifrågavarande vägar torde uppgå till en sammanlagd väglängd
afrgar o

Utdrag af 1908 års mantalslängd, upptagande de perso¬
ners namn, hvilka förrättningen förmenas angå, bifogas.

Byske & Drängsmark den 3 Januari 1908.

Aug. Lundmark. Anton Andersson. Johan Lundmark. R.F. Wikberg.
J. Ulr. Nilsson. A. A. Nilsson. Alb. Stenman. Joh. Larsson.
Karl Gyllengahm. K. Johan Andersson. Johan Andersson.”

Öch varder, jämlikt 13 $ i Lagen om enskilda vägar på
landet den 3 Juli 1907, i anledning häraf öfrige delägare, dem
förrättningen angå kan, härigenom förelagdt, att, vid äfventyr
af talans förlust, inom fjorton dagar, sedan denna kungörelse
blifvit i Byske sockens kyrka uppläst, hit inkomma med ytt¬
rande, huruvida de förena sig med sökandene i valet af förrätt¬
ningsman; åliggande det Kronolänsmannen i Byske distrikt att
hit insända bevis om denna kungörelses uppläsande i sagde
sockens kyrka.

Uppläses i Degerfors sockens kyrka.
N:o 31. Sedan E. Persson anhållit om förordnande för
Kommissionslandtmätaren P. V. Gawell att förrätta laga klyf¬
ning .å hemmanet ?/128 mtl N:o 1 Rambo i Degerfors socken,