OCR Output

2

fordra denna kungörelse till uppläsning i vederbörlig kyrka
samt däröfver bit insända bevis.

Uppläses i Fredrika sockens kyrka.

N:o 29. Följande ansökan har hit inkommit:

» Till Konungens Befallningshafvande i Västerbottens län.

Med bifogande af bestyrkt utdrag af räkenskaperna för
Rödingträskbäckens reglerade vattendrag, visande att flottleden
långt ifrån är utanonterad, ehuru den i Konungens Befallnings¬
halvandes utslag den 30 januari; 1809 fastställda amorteringsti¬
den . utgår den 48 uti innevarande månad, får Mo och Domsjö
Aktiebolag såsom förläggare at byggnadskapitalet härmed vörd¬
sammast anhålla om amorteringstidens ytterligare förlängande,
så att oguldna kapitalet må kunna gäldas, eller åtminstone ytter¬
ligare tio år.

Umeå den '7T-februari 1908:

För Mo och Domsjö Aktiebolag:

Nils G. Ringstrand.”

I anledning häraf varder vederbörande strand-, bro-, fiske¬
och vattenverlsagare samt. andra, hvilkas: rätt kan. vara. af frå¬
gan beroende, härigenom förelagdt, att sist inom tre veckor, ef¬
ter det denna kungörelse blifvit i Fredrika sockens kyrka upp¬
läst, Hit inkomma med skriftligt svar å ansökningen, vid äfven:
tyr, om det försummas, att södans icke anses utgöra binder för
målets afgörande; kommande ansökningshandlingarna under ti¬
den att å landskansliet härstädes hållas vederbörande tillhanda.

Det åligger Kronolänsmannen i Fredrika distrikt att be¬
fordra denna "kungörelse till uppläsning i vederbörlig kyrka
samt däröfver hit insända bevis.