OCR Output

Konungens. Befallningshafvandes + Västerbottens ln
Kungörelser

år 1908. :

Ser. B. Landskansliet. N'ris. .20—35,

Uppläses i Burträsks sockens kyrka.

N:o 28. Hit har ingifvits en så lydande ansökning:
»'Till Konungens Befallningshafvande i Västerbottens län.

Sedan regleringssyn å Andersvattensbäcken från och med
Andersvattnet med Göksjön och dennas utlopp till Bygdeträsket
inom Burträsks socken blifvit hållen den 26 juni 1906, och
handlingarna i målet detta år blifvit till Konungens Befallnings¬
hafvande för pröfning öfverlämnade, får undertecknadt bolag
vördsammast anhålla om tillstånd till flottningens bedrifvande i
ofvan omförmälda vattendrag under instundande vår, för den
händelse målet dessförinnan ej skulle hinna afgöras och vinna
laga kraft.

Umeå den 4 februari 1908.

För Aktiebolaget Robertsfors:
Vilh. Ålund.”

. Och Varder, jämlikt 7 & i Kungl. Flottningsstadgan den
30 December 1880, i anledning häraf vederbörande strand-, bro-,
fiske- och vattenverksägare samt åätdra, hvilkas rätt kan vara
af frågan beroende, härigenom förelagdt, att, vid äfventyr af ta:
lans förlust, inom fjorton dagar, efter det denna kungörelse blif¬
vit i Burträsks sockens kyrka uppläst, hit inkomma med ytt¬
rände, huruvida de mot ansökningen hafva något att erinra;
kommande ansökningshandlingarna att under tiden hållas ve¬
derbörande tillhanda här å landskansliet.

Det åligger Kronolänsmannen i Burträsks distrikt att be¬