OCR Output

2

ningsman; åliggande det Kronolänsmannen i Skellefteå norra di¬
strikt att hit insända bevis om denna kungörelses uppläsande i
sagde sockens kyrka.

Upplåses i Degerfors sockens kyrka.

N:o 26. HEnär Byggmästaren P. Eriksson anhållit om för¬
ordnande för Kommissionslandtmätaren J. Gezelius att förrätta
laga skifte å alla ägorna till hemmanet ”/e1 mtl N:o 1 Brännanr
i. Degerfors socken, varder, jämlikt 13 8 i Kungl. Maj:ts för¬
nyade nådiga skiftesstadga den 9 November 1866, ötrige delägare,
dem förvätbiknson angå kan, härigenom förelagdt, att; vid ANOR
tyr af talans förlust, inom fjorton dagar, sedan denna kungörelse
blifvit i Degerfors sockens kyrka uppläst, hit inkomma med ytt¬
rande, huruvida de förena sig med sökanden i valet af förrätt:
ningsman; åliggande det Kronolänsmannen i Degerfors distrikt att
"hit insända bevis om denna kungörelses uppläsande i sagde
sockens kyrka.

Uppläses i Skellefteå sockens kyrka.

N:o 27. Olof Wilhelm Engström, Jonas Oskar Engström
och John Lundström hafva anhållit om förordnande för Kom¬
missionslandtmätaren M. Mörtsell att verkställa laga klyfning å
hemmanet !/8 mtl N:o 6 Bergsbyn i Skellefteå socken; Och var¬
der, jämlikt 13 8 i Kungl. Maj:ts förnyade nådiga skiftesstadga
den 9 November 1866, öfriga delägare, dem förrättningen angå
kan, härigenom förelagdt, art. vid älventanr af talans förlust, in¬
om fjorton dagar, sedan denna kungörelse blifvit i Skellefteå
sockens kyrka uppläst, hit inkomma med yttrande, huruvida de
förena: sig med sökandene i valet af förrättningsman; åliggande
det Kronolänsmannon i Skellefteå norra distrikt att hit insända
bevis om denna kungörelses uppläsande i sagde sockens kyrka.

Pmeå, i Landskansliet, den 3 Februari 1908.

H. Biörklund.
Arv. Almqvist.

Umeå 1908, Aktiebolaget Umeå Tryckerier.