OCR Output

Kungens Beningskalvandes 1 Västerbottens Tan
Kungörelser

år 1908.

Ser. B. Landskansliet. N:ris 25—27,

Uppläses i Skellefteå sockens kyrka.
N:o 25. Hit har ingifvits en så lydande ansökning:

»'Till Konungens Befallningshafvande i Westerbottens län.

Undertecknade, hemmansegare inom Ersmarks by, Skel¬
lefteå socken, vågar vördsamt anhålla om, att Konungens Be:
fallningshafvande måtte utfärda förordnande för Kommissions:
landtmätaren M. Mörtsell, att så fort sig göra låter undersöka
och utstaka en passande ängesväg från allmänna vägen i östra
delen af Ersmarks by till våra skillen. belägna i så kallade Tvär¬
hultet, Trängsmyran och Björnänget, så förlagd, att alla som
derstädes äger egor, får så stor nytta af honom som möjligen
ske kan, och äfven uppskatta hvars och vus nytta af densamma
vägen och fördela kostnaden för jordlösen m. m. på hvar och
en, efter den nytta hvar och en kommer att erhålla af ifråga¬
satta väg.

Skellefteå, Ersmark den 13 Januari 1908.

P. L. Fahlgren. Nestor Gustafsson. J. G. Karlberg. J. Hedqvist.
Jonas Bränström. Johan Andersson. Johan Karlberg.
Anton Enmark. Karl Karlsson.”

Och varder, jämlikt 13 $ i Lagen om enskilda vägar på
landet den 35 Juli IDOL söledove häraf öfriga delägare, dem
förrättningen angå kan, härigenom förelagdt, att, vid äfventyr
af .talans..Sörblust, inom fjorton dagar, sedan denna kungörelse
blifvit i Skellefteå sockens kyrka uppläst, hit inkomma med ytt¬
rande, huruvida de förena sig med sökandene i valet af förrätt¬