OCR Output

3

dens eget äfventyr i betaldt bref med allmänna posten dit in¬
sändas; och bör därvid iakttagas: att besvären inkomma till
nämnda departement innan klockan tolf å fyratiofemte dagen
från delfåendet, eller, om besvärstiden tilländagår på helgdag, å
nästpåföljande söcknedag före klockan tolf; att besvären, därest
de icke äro af klaganden egenhändigt undertecknade, böra af
behörig fullmakt för ingifvandet eller insändandet åtföljas; samt
att besvären, när klaganden icke själf kan skrifva, böra af för¬
fattaren med utsättande af namn, syssla och boningsort under¬
skrifvas; men försummas något af hvad sålunda är föreskrifvet,
har klaganden förlorat sin talan och beslutet kommer att emot
honom för laga kraftvunnet anses.

År och dag som ofvan.

H. Biörklund.
Arv. Almqvist."

Uppläses i länets kyrkor.

N:o 24. Till vederbörande polis- och kommunalmyndig¬
heters kännedom meddelas, att nedannämnde personer hafva
erhållit tillstånd att under innevarande år inom länet idka s. k.
gårdfarihandel, nämligen: .

Olof Edvard Söder från Malmby i Bjurholms socken;

Johan Andreas Andersson från Kyrkobordet i Umeå socken;

Olof Adolf Olsson från Vebomark i Löfångers socken; samt

Nils Pettersson från Byske by, Nikanor Vincent från
Selsmoran och Karl: :Gustaf Norman från Furoögrund, allt i
Byske socken.

Umeå, 1 Landskansliet, den 28 Januari 1908.

H. Biörklund.
Arv. Almqvist.

Umeå 1908, Aktiebolaget Umeå Tryckerier.