OCR Output

2

kronor och under loppet af ett år mera än tretusen kronor.
Ränta godtgöres icke för högre belopp än tiotusen kronor af en
insättares tillgodohafvande.

I 6.

Räntefoten för de i Sparbanken insatta medlen bestämmes
af Sparbankens styrelse; dock må beslut om nedsättning af rän¬
tan ej tillämpas i afseende å redan insatta medel förrän tre
månader förflutit efter det beslutet blifvit i minst en af de i
Skellefteå utkommande tidningar och i länskungörelserna kun¬

gjordt. För hvarje insatt hel krona beräknas räntan från och

med dagen näst efter den, då insättningen ägt rum. Å medel,
som ur Sparbanken uttagas, berälmnas räntan. tull dag, uttaget
äger rum. Den under året upplupna räntan lägges vid kalender¬
äretk slut till kapitalet och å hela kronor af det sålunda upp¬
kommande beloppet tillgodoräknas räntan från och med början
af näst därpå följande år.

BG

Vill insättare uttaga ur Sparbanken sin behållning eller
del däraf, har han att själf eller genom befullmäktigadt ombud,
med uppvisande af motboken, i Sparbanken tillsäga därom en
vecka förut, om. belopp han vill TYrta €) överstiger femhundra
kronor, en månad förut, om uppsägningen afser beloppet öfver
femhundra kronor till och med ettusen kronor samt sex måna¬
der förut, om beloppet öfverstiger sistnämnda summan; dock må
ej högre belopp än ettusen kronor under en månad uttagas.
Styrelsen äger dock att, där sådant utan olägenhet ske kan, med¬
gifva att innestående medel utbetalas under kortare tid efter
uppsägning än ofvan sägs eller vid anfordran. Lyftas icke medel
å den dag, till hvilken de blifvit uppsagda, innestå de utan ränta
och hållas vid anfordran vederbörande tillhanda.

Den, som med denna resolution icke nöjes, äger hos
Kungl. Maj:t däröfver anföra underdåniga besvär, hvilka till
Kungl. Finansdepartementet böra ingifvas eller må på klagan¬