OCR Output

Konuneens- befallnnoshalvandes 1 Västerbottens fan
Kungörelser

år 1908.

Ser. B. Landskansliet. N:ris 23, 24.

N:o 23. Till vederbörlig kännedom kungöres följande:

»Konungens Befallningshafvandes i Vä¬
sterbottens län resolution på en af styrel¬
sen för Bkellefteå sparbank härstädes
gjord ansökning om fastställelse å huf¬
vudmännens i Sparbanken vid samman¬
träden den 15 Mars och den 24 Maj 1907
fattade beslut om ändrad lydelse i enlig¬
het med vid ansökningen fogadt förslag
af 95, 6 och 7 88 i det genom Konungens
Befallningshafvandes resolution den 26
Oktober 1893 för Sparbanken fastställda
reglemente: Gifven Umeå, i Lands¬
kansliet, den 31 December 1907.

Konungens Befallningshafvande finner i öfverensstäm¬
melse med hufvudmännens beslut skäligt att, med stöd af 3 $31i
lagen angående sparbanker den 29 Juli 1892, förordna, att 5, 6
och 7 $$ i det för Skellefteå sparbank af Konungens Befall¬
ningshafvande den 26 Oktober 1893 fastställda reglemente skola
erhålla följande förändrade lydelse:

SD

Belopp understigande en krona mottages icke till insätt¬
ning i Sparvanken. På en och samma mötbok må ej uten
Styrelsens medgifvande på en gång insättas öfver trehundra