OCR Output

2

Och varder i anledning häraf vederbörande strand- bro-,
fiske-. och , vattenverksägare .samt andra, hyilkas. rätt kan af
frågan beröras, härigenom förelagdt att, där de hafva mot ansök¬
ningen något att erinra, vid äfventyr af talans förlust, gifva
sådant skriftligen tillkänna härstädes sist inom fjorton dagar,
efter det denna kungörelse blifvit i Bygdeå och Burträsks socknars
kyrkor uppläst; kommande ansökningshandlingarna att under
tiden hållas härstädes tillgängliga för dem, som önska af de¬
samma taga del.

Det åligger Kronolänsmännen i Bygdeå och Burträsks
distrikt att hit insända bevis om denna kungörelses uppläsande
i vederbörliga kyrkor.

N:o 21. HFörfattningsenligt intages följande:

» Vid af Umeå tingslags Ägodelningsrätt denna dag fast¬
ställd hemmansklyfning å Johan Johansson och August Johans¬
son till hälften hvardera tillhöriga ?/128 mtl Bertjärn N:o 1 Litt.
A har genom förening blifvit bestämdt, att Johan Johansson
äger att innan den 25 Oktober 1909 å August Johanssons mark
uttaga skogslikvid i träd till ett värde af 686 kropor 13. öre.

Tingsstället i Umeå den 13 December 1907.
På Ägodelningsrättens vägnar:

Axel Reuterskiöld.»

N:o 22. Till vederbörlig kännedom kungöres följande:

» Vid af Umeå tingslags Ägodelningsrätt denna dag fast¬
ställd Hhemmansklyfning å Per Sjöström, och C. A. Sjöström till
hälften hvardera tillhöriga ?'/ss2 mtl Jämteböle N:o 1 Litt. A har
genom. förening: blifvit bestämdt, att C. A. Sjöström. äger att