OCR Output

Konunsens- Befallnimoshalvandes i Västerbottens fn
Kungörelser

år 1908.

Ser. B. Landskansliet. N:ris 20—22.

Uppläses i Bygdeå och Burträsks socknars kyrkor.
N:o 20. Hit har ingifvits följande ansökning:

Till Konungens Befallningshafvande i Västerbottens län.

Genom den 3 Februari 1904 meddeladt utslag i fråga om
upplåtande till allmän flottled af Rickleån från och med Stora
Bygdeträsket i Burträsk socken till Öfre Siknäsforsen i Bygdeå
socken samt bivattendraget Tvärån inom nämnda socknar har
Konungens Befallningshafvande föreskrifvit bland annat, att
dämning för flottningen med Bjursjö-dammen må pågå under
åtta dygn efter det Bjursjön blifvit isfri, men då det visat sig
omöjligt att på denna korta tid hinna framflotta allt virke, som
tillsläppes i Tvärån, får styrelsen för Rickleåns Vattensystems
flottningsförening jämlikt stämmobeslut härigenom vördsamt an¬
hålla att Konungens Befallningshafvande måtte föreskrifva, det
tiden för ifrågavarande dine må förlängas till femton dygn
efter det Bjursjön blifvit isfri, helst stand och vattenverks¬
ägarne däraf icke kunna tillskyndas några olägenheter att
tala gm;

Burträsk den 20 December 1907.
För Rickleå Vattensystems flottningsförening:

Mauritz Klockhoff.
Manus Bagge. Uno Tilly.»