OCR Output

9

Ägodelningsrätt bar angående ersättning för ståndskog bestämts,
att Nikarior Lundström skall betala till Nils Larsson- Lundström
186 kronor 42 öre, samt att likviden skall ske i tre terminer,
med ett år mellan hvarje; skolande första tredjedelen erläggas
ett år efter skiftets fastställande.

Ägodelningsrättens Ordförande.»

Uppläses i kyrkorna inom Lycksele tingslag.

N:o 19. I enlighet med gällande föreskrift meddelas

följande
»Kungörelse.

Å offentlig auktion, som Måndagen den 24 nästa Febru¬
ari månad kl, 2 e mM. hålles & till tingslokal upplåten lägenhet
i Bagaren N. M. Lindqvists gård inom Lycksele municipalsam¬
hälle, kommer i den ordning, som om utmätt fast egendom finnes
1 lag stadgadt, att försäligs. Klaes Josefssons och Ida Josefsson
Forsbergs fasta egendom, hälften af tomterna N:ris 68 a och 68 b
å Lycksele handels: och 'marknadsplats, Lycksele socken.

Å tomten finnas boningshus, indeladt i kök, kammare och
förstuga samt ett vindsrum, uthusbyggnad, indelad i bod, vagns¬
lider, två stallar och hemlighus.

Tomt med hus äro taxerade till 2,400 kronor och salu¬
värderade till 2,500 kronor.

De, hvilka hafva fordran, som skall ur egendomen utgå,
eller annan rätt, som skall vid auktionen iakttagas, äga att sin
rätt därvid bevaka.

Lycksele i Kronofogdekontoret den 8 Januari 1908.

Nils Kruse.»
Umeå, i Landskansliet, den 13 Januari 1908.
H. Biörklund.
Arv. Almqvist.

Umeå 1908, Aktiebolaget Umeå Tryckearier.