OCR Output

8

ståndskog bestämts, att Abraham Burman äger uppbära af Jo¬
hanuva Burman 88 kronor 23 öre, Beda Burman af Johanna
Burman 63 öre, af Sigfrid Burman 28 kronor 35 öre och af
Fredrika Burman 38 kronor 27 öre, Ester Burman af Fredrika
Burman 41 kronor 41 öre och Emma Burman af Fredrika Bur¬
man 46 kronor 89 öre, allt kontant, att af delägarne följande
äga afverka för nedan antecknade belopp, nämligen: Ester Bur¬
man inom Johanna Burmans lott för 116 kronor, Sigfrid Bur¬
man inom Johanna Burmans lott för 516 kronor 9 öre samt
Fredrika Burman inom Johanna Burmans lott för 98 kronor
98 öre, inom Abraham Burmans lott för 25 kronor 88 öre,
inom Beda Burmans lott för 120 kronor 19 öre och inom Em¬
ma Burmans lott för 191 kronor 65 öre, samt att lösen och af¬
verkning skola vara verkställda inom två år efter skiftets fast¬
ställelse.

Ägodelningsrättens Ordförande.»

N:o 17. Föfattningsenligt intages följande:

» Vid laga delning & !/s2 mtl N:ris 1 och 2 Norrlångträsk
i Byske socken, hvilken delning slutats den 18 Mars 1907 och
den 23 December 1907 fastställts af Skellefteå tingslags Agodel¬
ningsrätt, har angående ersättning för ståndskog bestämts, att
Olof Nilsson skall dels af Abr. Löfbom kontant bekomima 56
kronor 61 öre, dels inom Löfboms skifte få afverka skog för
34 kronor 60 öre, samt att den skog, som ej löses, skall vara
afverkad inom tre år efter delningens fastställelse.

Ägodelningsrättens Ordförande.»

N:o 18. Till vederbörlig kännedom kungöres följande:
» Vid laga klyfning å !/s mtl Bureå N:o 1, Litt Aaa, i

Skellefteå socken, hvilken klyfning den 22 April 1907 slutats
och den 30 December 1907 fastställts af Skellefteå tingslags