OCR Output

'

N:o 14. Till vederbörlig kännedom intages följande:

» Vid laga skifte å "/;.s mtl Djupfors N:o 1i Jörns socken,
hvilket skifte den 8 April 1907 slutats och den 23 December
1907 fastställts af Skellefteå tingslags Ägodelningsrätt, har an¬
gående ersättning för ståndskog bestämts, att inom E. Bränn¬
ströms ägolott får afverkas skog af Hj. Fjällström för 41 kronor
2: öre, är Petter Lundmark för 204 kronor 63 öre samt af
Z. Lidman för 131 kronor 63 öre, att Petter Lundmark skall
kontant uppbära af E Brännström 13 kronor 65 öre och af Hj.
Fjällström 35 öre, att E. Brännström af Hj. Fjällström äger kon¬
tant uppbära 1 krona 67 öre samt att afverkningen skall vara
verkställd inom tre år efter skiftets fastställande.

Ägodelningsrättens Ordförande.>

N:o 15. På begäran meddelas följande:

» Vid laga skifte å Segerlunds by i Byske socken, hvilket
den 18 Mars 1907 slutats och den 23 December 1907 fastställts
af Skellefteå tingslags Ägodelningsrätt, har angående ersättning
för ståndskog bestämts, att Fonda Jobabason skall kontant bökala
fll ÅA Lundberg 5 kronor 46 öre, till Anders Boström 20
kronor 38 öre, till Jonas Boström 66 kronor 85 öre, till Abraham
Lötfbom 108 Fröner 176 öre, Ull N. VV. Andersson 39 kronor 22
öre, , art Johan Brännström skall till N. V. Andersson kontant
betala 4 kronor 32 öre, att inom Jonas Johanssons skifte och
öfriga delägarne äga att afverka skog för tillhopa 306 kronor
93 öre och att likvid och afverkning skall verkställas inom två
år efter skiftets fastställande.

Ägodelningsrättens Ordförande.»

N:o 16. Enligt gällande föreskrift kungöres följande:

» Vid laga skifte å Nide by i Byske socken, hvilket den 18
Mars 1907 slutats och den 23 December 1907 fastställts af Skel¬
lefteå tingslags Ägodelningsrätt, har angående ersättning för