OCR Output

6

tingslags Ägodelningsrätt fastställd, har genom förening mellan
delägarne i skifteslaget bestämts, att ägaren af litt. De "/:sss mtl,
Dakar Jonsson, skall. såsom ersättning för ståndskog utgifva till
ägarne af litt. TIA ac TLL Holmsunds Aktiebolag, 739 kronor
13 öre, litt. Db !/;: mtl, Anders Nygren, 75 kronor 17 öre, litt.
Des mtl, Gideon Olsson, 11 kronor 82 öre, litt. Dd 53556 mtl,
Viktor Jonsson, 429 kronor 10 öre samt litt. Df 2/56 mt
Vikström, 214 kronor 66 öre, hvilka belopp skola betalas den
1 Juli 1910.
Tingsstället i Degerfors by den 18 December 1907.

På Ägodelnings-Rättens vägnar:
Nils Eklundh.>

N:o 12. Till kännedom kungöres följande:

» Vid laga klyfning å '/s mtl Svanström N:o 1 Singörtsrn
socken, hvilkeh klyfning den 13 Juli 1907 slutats och den 2
December 1907 fastställts af Skellefteå tingslags EIA
har angående ersättning för ståndskog bestämts, att ägaren af
litt. Åac har att uppbära af ägaren af litt. Aaa 793 kronor 24
öre och af ägaren af litt. Aab 422 kronor 43 öre samt att likvi¬
dera skall utgå i skog, som skall vara afverkad inom tre år från
klyfningens fastställelse.

Ägodelningsrättens Ordförande. >

N:o 13. Till vederbörandes kännedom offentliggöres föl¬
'jande:

» Vid laga klyfning å !/,. mtl Storbränna N:o 1 i Byske
socken, hvilken klyfning den 26 November 1906 slutats och den
23 December 1907 fastställts af Skellefteå tingslags Agodelnings¬
rätt, har angående ersättning för ståndskog bestämts, att P. A.
Bergmark skall till Joh. Lundström betala 83 kronor 95 öre,
däraf hälften inom ett år efter klyfningens fastställelse och andra
hälften inom därpå följande år.

Ägodelningsrättens Ordförande.»