OCR Output

öd

N:o 9. I enlighet med gällande föreskrift offentliggöres
en så lydande

»Kungörelse.

Vid laga klyfning å '/s. mtl litt. Bb N:o 1 Grannäs i Deger¬
fors socken, hvilken förrättning denna dag blifvit af Degerfors
tingslags Ägodelningsrätt fastställd, har genom förening mellan
delägarne 1 skifteslaget bestämts, att ägaren af litt. Bba !/128 mtl,
Holmsunds Aktiebolag, skall såsom "ersättning för ståndskog
utgifva till ägaren af litt. Bbb !/:.s mtl, Olof Eriksson, 207 kro¬
nor 43 öre, att betalas den 1 Juli 1910.

Tingsstället vid Degerfors kyrka den 18 December 1907.
På Ägodelnings-Rättens vägnar:
Nils Eklundh.>

N:o 10. Författningsenligt intages följande

»Kungörelse.

Vid laga klyfning å '/. mtl litt. Bb N:o 2 Skifsjön i Deger¬
fors socken, hvilken förrättning denna dag blifvit af-.Degerfors
tingslags Ägodelningsrätt fastställd, har genom förening mellan
delägarne i skifteslaget bestämts, att ägaren af litt. Bba !/33 mtl,
Holmsunds Aktiebolag, skall såsom ersättning för ståndskog ut¬
gifva till ägaren af litt. Bbb !/s. mtl, Olof Eriksson, 143 kronor
97 öre, att betalas den 1 Juli 1910.

Tingsstället vid Degerfors kyrka den 18 December 1907.
På Ägodelnings-Rättens vägnar:

Nils Eklundh.>

N:o 11. Till vederbörlig kännedom meddelas denna

»KKunggoörelse.

Vid laga klyfning å '/s mtl litt. D N:o 3 Skifsjön i Deger¬
fors socken, hvilken förrättning denna dag blifvit af Degerfors