OCR Output

4

emellan delägarne i skifteslaget bestämts, att ägaren af litt. Da
1/96 mtl, Holmsunds Aktiebolag, skall såsom ersättning för stånd¬
skog utgifva till ägaren af litt. Db !/768 mtl 31 kronor 84 öre,
till ägaren af litt. De !/768 mtl 6 kronor och till ägaren af litt.
Då få mtl, Viktor Jonsson, 16 kronor 24 öre, samt att ägaren
af litt. De Tage mtl, Oskar Jonsson, skall utgifva till ägaren af
litt. Dd, förenämnde Jonsson, 65 kronor 18 öre, hvilka belopp
skola betalas den 1 Juli 1910.

Tingsstället vid Degerfors kyrka den 18 December 1907.
På Ägodelnings-Rättens vägnar:

Nils Eklundh.>

N:o 8. Till vederbörandes kännedom meddelas denna

»Kungörelse.

Vid laga klyfning å 7/ea mtl litt. K N:o 4 Granön i Deger¬
fors socken, hvilken förrättning denna dag blifvit af Degerfors
tingslags Ägodelningsrätt fastställd, har genom förening mellan
delägarne 1 skifteslaget bestämts, att ägaren af litt. Kb ”/25e mtl,
Johan Granström, skall såsom ersättning för ståndskog utgifva
till ägaren af litt. Ke ”/2se mtl, Olof Karlsson, 95 kronor 54 öre,
och till ägaren af litt. Kd ”/»s« mtl, Oskar Strandberg, 6 kronor
36 öre, samt ägaren af litt. Ka ”/»s« mtl, August Granström, till
ägaren af litt. Kd ”/.s« mtl, förenämnde Strandberg, 2 kronor
94 öre, hvilka belopp skola erläggas till en tredjedel sex måna¬
der efter denna dag, till en tredjedel ett år härefter samt den
sista tredjedelen efter ytterligare ett år.

Tingsstället vid Degerfors kyrka den 18 December 1907.
På Ägodelnings-Rättens vägnar:
Nils Eklundh.>