OCR Output

Uppläses i Umeå sockens kyrka.

N:o 9. Algot Sandström har anhållit om förordnande för
Kommissionslandtmätaren J. Gezelius att utstaka och rörlägga
gränserna för vägen från Ströms by öfver Labbmyran mot Norr¬
böle bys rågång, allt i Umeå socken; Och varder, jämlikt 13 $
i Kungl. Maj:ts förnyade nådiga skiftesstadga den 9 November
1866, öfrige vederbörande, dem Tförsättnisgen angå kan, härigenom
förelagdt, att, vid äfventyr af talans förlust, inom fjorton dagar,
sedan denna kungörelse blifvit i Umeå sockens kyrka uppläst,
hit inkomma med "yttrande, huruvida de förena sig med sökan¬
den i valet af förrättningsman; åliggande det Kronolänsmannen
i Umeå södra distrikt att hit insända bevis om denna kungörelses
uppläsande i sagde sockens kyrka.

Uppläses i Stensele sockens kyrka.

N:o 6. Efter det att Johan Åkerlund anhållit om förord¬
nande för vice Kommissionslandtmätaren John A. Petersson att
verkställa laga skifte å alla ägorna till hemmanet ?/,, mtl Börting¬
berg i Stensele socken, varder, jämlikt 13 8 i Kungl. Maj:ts för¬
nyade nådiga skiftesstadga den 9 November 1866, öfrige delägare,
dem förrättningen angå kan, härigenom förelagdt, att, vid äfven¬
tyr af talans förlust, inom tjuguen dagar, sedan denna kungörelse
blifvit i Stensele sockens kyrka uppläst, hit inkomma med ytt¬
rande, huruvida de förena sig med sökanden i valet af förrätt¬
ningsman; åliggande det Kronolänsmannen i Stensele distrikt att
hit insända bevis om denna kungörelses uppläsande i sagde
sockens kyrka.

N:o 7. På begäran intages följande

»Kungoörelse.

Vid laga klyfning å !/s2 mtl litt. D N:o 1 Grannäs i
Degerfors socken, hvilken förrättning denna dag blifvit af Deger¬
fors tingslags Ägodelningsrätt fastställd, har. genom förening