OCR Output

2

talans förlust, inom fjorton dagar, sedan denna kungörelse blifvit
i Bygdeå sockens kyrka uppläst, hit inkomma med yttrande,
huruvida de förena sig med sökanden i valet af förrättningsman;
åliggande det Kronolänsmannen i Bygdeå distrikt att hit insända
bevis om denna kungörelses uppläsande i sagde sockens kyrka.

Uppläses i Bygdeå sockens kyrka.

N:o 3. N: OO. Persson har anhållit. om förordnande för
Kommissionslandtmätaren M. Mörtsell att verkställa laga klyf¬
ning å alla ägorna till hemmanet ?/., mtl N:o 1 Orsliden i Bygdeå
socken; Och varder, jämlikt 13 $ i Kungl. Maj:ts förnyade nådiga
skiftesstadga den 9 November 1866, öfrige delägare, dem förrätt¬
ningen angå kan, härigenom förelagdt, att, vid äfventyr af talans
förlust, inom fjorton dagar, sedan denna kungörelse blifvit i Bygdeå
sockens kyrka uppläst, hit inkomma med yttrande, huruvida de
förena sig med sökanden i valet af förrättningsman; åliggande
det Kronolänsmannen i Bygdeå distrikt att hit insända bevis om
denna kungörelses uppläsande i sagde sockens kyrka.

Uppläses i Burträsks sockens kyrka.

N:o 4. Enär Ol. August Rönlund anhållit om förordnande
för Kommissionslandtmätaren E. J. Hedman att verkställa laga
skifte å alla ägorna till ?/., mtl N:o 2 Holmliden i Burträsks
socken, varder, jämlikt 13 8 i Kungl. Maj:ts förnyade nådiga
skiftesstadga den 9 November 1866, öfrige delägare, dem förrätt¬
ningen angå kan, härigenom förelagdt, att, vid äfventyr af talans
förlust, inom fjorton dagar, sedan denna kungörelse blifvit i
Burträsks sockens kyrka uppläst, hit inkomma med yttrande,
huruvida de förena sig med sökanden i valet af förrättningsman;
åliggande det Kronolänsmannen i Burträsks distrikt att hit
insända bevis om denna kungörelses uppläsande i sagde sockens
kyrka.