OCR Output

Konungens Befallningshalvandes 1 Västerhottens Tan
Kungörelser

år 1908.

Ser. B. Landskansliet. N:ris 1—I19.

Uppläses i Vilhelmina sockens kyrka.

N:o 1. JK. Johansson, N. Th: Nilsson, GG: R: Karlsson;
Sven Lidberg, S. J. Hamberg, Oskar Filipsson, Oskar Norman,
P. A. Johansson, Ester Englund, A. F. Larsson, P. J. Jonsson,
J. E. Jonsson, P. A. Gavelin, J. V. Gavelin, Helmer Forsberg,
Mikael Forsberg, Kristoffer Salomonsson, JS. P. Nilsson, N. BE.
Andersson, E. A. Sjödin, A. P. Eriksson och P. A. Gustafsson
hafva anhållit om förordnande för extra Landtbruksingenjören
H. Wikström att, i enlighet med gällande dikningslag, förrätta
syn i och för sänkning af Bäsksjön, tillhörande Bäsksjö skiftes¬
lag i Vilhelmina socken; Och varder i anledning häraf öfrige
delägare, dem förrättningen angå kan, härigenom förelagdt, att,
vid äfventyr af talans förlust, inom tjuguen dagar, sedan denna
kungörelse blifvit i Vilhelmina sockens kyrka uppläst, hit in¬
komma med yttrande, huruvida de förena sig med sökandene i
valet af förrättningsman; åliggande det Kronolänsmannen i Vilhel¬
mina distrikt att hit insända bevis om denna kungörelses upp¬
läsande i sagde sockens kyrka.

Uppläses i Bygdeå sockens kyrka.

N:o 2. HSedan Zakarias Olofsson anhållit om förordnande
för Kommissionslandtmätaren Bertil Lagerqvist att verkställa
hemmansklyfning å alla ägorna till !/, mtl N:o 8 Öfverklinten i
Bygdeå socken, varder, jämlikt 136) Kungl: Majs förnyans
nådiga skiftesstadga den 9 November 1866, öfrige delägare, dem
förrättningen angå kan, härigenom förelagdt, att, vid äfventyr af

FR bre so Nr red OR on ir AE sänd i