OCR Output

d
kandet var Braf iklädd svart, enradig kavajkostym och svart
öfverrock samt troligtvis kronan tillhöriga strumpor, kalsonger

och skjorta. Braf misstänkes hafva tillgripit ett till 28 kronor
värderadt fickur af silfver, tillhörigt en af hans kamrater.

3:0) Örebro:

Fabriksarbetaren Fritiof Svensson från Nolåsen, Lyrestads
församling i Skaraborgs län, hvilken genom rådstufvurättens i
Örebro utslag den 14 Juni 1907 dömts att för hemfridsbrott
undergå fängelse i en månad samt att böta för fylleri 10 kro¬
nor och för våldsamt motstånd vid offentlig förrättning 50 kronor.

Krono- och stadsbetjänte i länet anbefallas att med afse¬
ende å förestående efterlysningar noggrannt iakttaga hvad dem
lagligen åligger.

Umeå, i Landskansliet, den 17 Januari 1908.

H. Biörklund.

Arv. Almqvist.

Umeå 1908, Aktiebolaget Umeå Tryckerier.