OCR Output

3

Mönstringsskyldiga äro:
med undantag af dem, som äro i tjänstgöring eller som vid ti¬
den för mönstringen äro till sjöfart inmönstrade:
a) Beväringsmän tillhörande årsklasserna 1907—1897 samt
klass B;
by Kläss...A, fd. fast anställde; Todde.1876 och därefter.

För öfrigt erinras:

1) Från personlig inställelse befrias:

a) Den, som "har : laga förfall (se-punkt 45 inskrifnings¬
boken);

b) Den, som före Februari månads utgång till ombuds¬
mannen vid det sjömanshus han tillhör lämnat fullständig upp¬
gift å bostad och sysselsättning efter den 1: Januari.

Skriftlig uppgift skall uppsättas enligt formulär å sid. 91
inskrifningsboken, hvilken skall åtfölja anmälan, dävest bevii¬
ringsmannen ännu ej fullgjort all honom åliggande tjänstgöring.

Meddelas uppgift muntligen, skall inskrifningsbok alltid
företes.

2) Mönstringsanmälan postbefordras inom riket utan kost¬
nad för afsändaren (se punkt 37 inskrifningsboken).

3) Beväringsman är berättigad att undergå mönstring å
annat sjömanshus än det han tillhör, men skall då, utom inskrif¬
nings- och sjöfartsbok, äfven förete behörigt prästbetyg.

4) Den, som har erhållit Kungl. Maj:ts tillstånd att ut¬
flytta från riket, men ännu vistas inom landet, är mönstringsskyldig.

5) Mönstringsskyldig, som utan laga förfall uteblir, böte
för hvarje gång 5 kronor.

6) Sjukdom skall, för att som laga förfall anses, styrkas
med läkarebetyg. Kan sådant ej anskaffas, skall förfallet styr¬
kas med intyg af präst i församlingen eller af statens ämbets¬
eller tjänsteman eller af ordförande i kommunalstämman eller
nämnden. |

Härnösand den 15 Januari 1908.
| Carl Johansson,

Sjörullföringsområdesbefälhafvare.”