OCR Output

:

inom Burträsks socken:
till ordförande i kommunalnämnden förre Riksdagsman¬
nen N. Boström i Bodbyn,; samt
inom Dorotea socken:

till ordförande i kommunalnämnden Hemmansägaren Jo¬
han Petter Vestergren i Ormsjö.

N:o 17. Till ordförande i Åsele municipalstämma har
valts Postmästaren J. Luttropp-Nielsen och till ordförande i
municipalnämnden Handlanden B. A. Jonsson, hvilket, enligt
härstädes gjord anmälan, härigenom kungöres.

'

Uppläses i länets kyrkor två på hvarandra föl¬

jande söndagar före mönstringarnas början.
N:o 18. Jämlikt gällande föreskrift intages följande

»Kunggörelse.

De uti värnpliktslagen 3 32 mom. 3 föreskrifna mönst¬
ringar förrättas innevarande år med beväringsmän tillhörande
Flottan och inskrifna å nedannämnda sjömanshus inom Här¬
nösands sjörullföringsområde å följande tider och ställen:

Gäfle sjömanshus Fredagen den 21 Februari kl, 11 f. m.
Söderhamns » » > 21 » öl
Hudiksvalls » » L > röd »
Sundsvalls > » > + dd » ol
Härnösands > 3 > RE > Föll
Örnsköldsviks » » 3 » a »
Umeå > > » 2 > > »
Skellefteå > > a JL » ol a)
Piteå » » 3 OL » > »
Luleå » > sak > SET >

Haparanda NS » lad > Ar fv