OCR Output

Kommeens befallningshalvandes I Västerbaltens lan
Kungörelser

år 1908.

RSA bond mas

Ser. A. Landskansliet. N:ris (3—19.

N:o 13. Till allmänhetens kännedom varder härigenom kun¬
gjordt, att Stadsingenjören Carl Olander i Umeå och Reparatö¬
ren Viktor Boström i Skellefteå innehafva Konungens Befall¬
ningshafvandes förordnande att inom länet tillsvidare vara Så¬
dana besiktningsmän, som afses i 2 8 af Kungl. Förordningen
om automobiltrafik den 21 September 1906.

N:o 14. Konungens Befallningshafvande, som på ansök¬
ning beviljat KögLolänseisdnön 1 No dditalinvs distrikt A. Ort¬
man för egna angelägenheters vårdande tjänstledighet under en
månad, fäknn dt från och med den 16 dennes, har förordnat e. o.
Landskontoristen J. E. Westman att under tiden uppehålla läns¬
manstjänsten i nämnda distrikt.

N:o 15. Enligt härstädes gjord anmälan hafva stadsfull¬
mäktige i Skellefteå för innevarande år utsett till ordförande
Grosshandlaren m. m. J. Markstedt och till vice ordförande
Kronofogden Alarik Dalqvist.

N:o 16. Till nedannämnda kommunala befattningar inom
Burträsks och Dorotea socknar för fyraårsperioden 1908— JOLIE
hafva följande personer utsetts, nämligen: