OCR Output

Konungens Befallningshalvandes + Västerbottens lan
Kungörelser

år 19
Ser. A. Landskansliet. N:o 4.

Uppläses i länets kyrkor.

N:o 4. Till vederbörandes kännedom och efterrättelse in¬
tages här följande hit ankomna nådiga bref:

sS GUNPTAT söfe = 2556 mel ste ber Rb SR RR RE er en RR

Vår ylinöst Olög, Fo Sot SO LSE I RS AS AN

Uti en till Oss ställd, af Eder med underdånigt utlåtande
den 18 sistlidne Oktober öfverlämnad skrift har Västerbottens
läns landsting i underdånighet anhållit att Oss täcktes dels från
och med år 1908 höja skjutslegan inom länets kustland från det
inom denna del af länet hittills gällande maximibeloppet, 1 krona
50 öre för mnymil, till 1 krona 80 öre för ny mil, dels ock be¬
stämma, att i det fall, att skjutsningen jämlikt 18 8 1 nådiga
stadgan angående skjutsväsendet den 31 maj 1878 måste af de
skjutsskyldiga själfva uppehällas, skjutslegan finge likaledes från
och med år 1908 och intill dess annorlunda blefve förordnadt
utgå för skjutslag och städer inom länet med 1 krona 60 öre
för ny nil i stället för, såsom nu vore fallet, med 1 krona 12
ote TO uy mik:

I ärendet har Vårt och Rikets Kammarkollegium den 7
nästlidne november afgifvit underdånigt utlåtande.

Då Vi nu låtit detta ärende Oss föredragas, hafva Vi för¬
ordnat, att från och med år 1908 intill dess annorlunda varder
förordnadt dels maximibeloppet af den skjutslega, som enligt
nådiga stadgan angående skjutsväsendet den 31 Maj 1878 må af
entreprenörer vid skjutsanstalterna inom Västerbottens län, med
undantag af lappmarken, uppbäras, skall för hvarje häst utgöra
I krona 80 öre för ny mil, dels ock den lega, som må uppbäras

RR

OR 3

är ÄRE

MEESE EVEREST

aa RN anda

rt NR RR mn rant GRE ord