OCR Output

Konungens Befallningshafvandes + Västerbottens län
Kungörelser

år 1908.

NBA

Ser. A. Landskansliet. N:o 3.

Uppläses i länets kyrkor två på hvarandra föl¬
jande söndagar före inskrifningsförrättningarnas början.

N:o 3. Jämlikt föreskriften i 13 S värnpliktslagen den
14 Ju "1901 samt 14 15 16..47 och 48 $$ i Kungl. Maj:ts
nådiga förordning angående inskrifning och redovisning af värn¬
pliktige samt deras tjänstgöring m. m. den 5 December samma
år kommer inskrifning af de till Umeå och Skellefteå sjömans¬
hus hörande värnpliktige att under innevarande år förrättas å
följande dagar och ställen, nämligen:

För Skellefteå sjömanshus:

Måndagen den 17 Februari kl. 9 före middagen å Rådhuset
i Skellefteå.

För Umeå sjömanshus:

Tisdagen den 18 Februari klockan 12.30 efter middagen å sjö¬
manshuset i Umeå.

Till dessa inskrifningsförrättningar kallas härigenom ej
mindre de till nämnda sjömanshus hörande värnpliktige, som
under år 1908 fylla 21 år och ej förut undergått inskrifning, än
af de äldre värnpliktige, som vid föregående inskrifningsförrätt¬
ningar bort vara tillstädes, men uteblifvit, och ”icke, oaktadt sin
frånvaro, blifvit inskrifna eller från värnpliktens fullgörande
frikallade eller hvilka erhållit uppskof med inskrifning eller i
öfrigt äro inskrifningsskyldige; och åligger det de till inskrifning