OCR Output

8

att värnpliktig, som från inskrifningsförrättning förfallo¬
löst uteblifver, skall, där han icke, oaktadt sin frånvaro, varder
inskrifven eller från värnplikten frikallad, böta första året tio
kronor och hvarje år han ånyo därmed beträdes fyratio kronor;

att värnpliktig, som på grund af 15 & värnpliktslagen in¬
ställer sig vid inskrifningsförrättning för annan ort, än där han
är kyrkobokförd, men därvid försummar aflämna prästbetyg,
anses lika med den, som icke inställt sig till inskrifuingsförrätt¬
ning;

att värnpliktig, som utan anmäldt laga förfall uteblifver
från inskrifningsförrättning, skall, där han icke, oaktadt sin från¬
varo, blifvit inskrifven eller från värnpliktens fullgörande fri¬
kallad, vara underkastad äfventyr att varda till inskrifnings
undergående hämtad på egen bekostnad;

att denna kallelse till inskrifning icke gäller dem, som
äro inskrifna å sjömanshus, hvilka inkallas genom särskild
kungörelse, ej heller dem, som innehafva fast anställning vid
krigsmakten;

att frihet från personlig inställelse äger rum för dem, som
tillhöra den nomadiserande lappbefolkningen;

att värnpliktig äger för sin inställelse för förrättningen
uppbära den ersättning, som enligt därom särskildt utfärdade
bestämmelser i vissa fall kan honom bestås.

Därjämte har Kungl. Maj:ts Befallningshafvande ansett sig
böra till vederbörandes kännedom kungöra följande:

att yngling är berättigad att före det år värnplikten in¬
träder anmäla sig till inskrifning och därvid uppgifva det trupp¬
slag vid hären eller den tjänst vid flottan, hvari han önskar in¬
skrifvas, under villkor likväl, att han är vapenför och i öfrigt
lämplig till den tjänstgöring, hvartill han anmäler sig, äfvensom
att han företer prästbetyg och visar sig hafva erhållit målsmans
äfvensom, därest han är i annans tjänst, dennes tillstånd därtill;
dock må jämväl sådan till krigstjänst duglig, men icke vapen¬
för yngling inskrifvas, hvilken med visshet kan förutses icke
blifva vapenför till inträdet i värnpliktsåldern;