OCR Output

1720.

Ey23.

1726.

1728.

1730.

1731.

1733:

1735:

1736.

1739.

»

1720— 1739. 85

Sveriges Rikes Ständers Reglemente, för deras Contoir. Sthm,
Wermer, 1720.

Hans Kongl. Maj:ts nådige Stadfistelse och försäkring, öfver
Wexel- och Lähne-Banquens undfångne privilegier, (etc) Sthm,
Werner, 1720.

Kong]. Maj:ts och riksens stiénders kommissions ytterligare kun¬
gérelse om en viss ultimat termin (etc.) U. titel, ort o. a.

Kongl. Maj:ts Resolution om depositioner af goda mynte-sorter
och de för detta gangbare myntetekn och mynte-zedlar
uti b6rdes- och nabo-ratts-tvister. Sthm, Werner, 1722.

Ytterligare Reglemente för Riksens Stinders Contoir. Sthm,
K. Tryckeriet.

Kongl. Maj:ts nådige Förordning, angående penningars fram
och tilbaka transporterande uti riket genom riksens ständers
Wäxel-Banco transport-zedlar. Sthm, Werner.

FRiksens Ständers Contoirs kungörelse om inlefverering i landt¬
rinterien af myntsedlar a 5, 10 och 25 daler m. m. Utan
titel, ort och ar. 1 sida fol.

Kongl. Maj:ts Förordning, angående dem, som utgifva assigna¬
tioner på riksens ständers Wäxel-Banco, när de därsam¬
mastädes ingen eller ock ringare avance hafva, än de af
dem assignerade summor sig bestiga. Sthm, Werner, 1730.

Kongl. Maj:ts nådige Förordning angående Läne-Banco attester,
som ägaren blifvit frånstulne. Sthm, Werner, 1731.

Kongl. Maj:ts nådige Förklaring öfver någre puncter uti (etc.)
förordning, huru den s. k. charte sigillate afgiften hädan¬
efter skal betalas. Sthm, Werner.

Kongl. Maj:ts nådige Forordning angaende Line-Banquens 6p¬
nande til at gidra lan pa fast egendom och jern. Sthm,
Werner.

Kongl. Maj:ts ytterligare nådige Förordning, angående chartze
sigillate afgiftens erläggande. Sthm, Werners enka.

Kundgiörelse om thet som i ackt tagas bör vid penningars
insättning i Riksens Ständers Banco-cassor. Sthm, K. Trycke¬
Tet; 1766,

Kongl. Maj:ts nådige Förordning angående 6fver-assignerande
på Banquen. Sthm, Momma.

Kongl. Maj:ts nådige Kungiörelse, angående en trediedels up¬
säjande af the uti Lähne-Banquen på interesse insatte caro¬
lin-capitaler. Sthm, Momma.

Kongl. Maj:ts ytterligare nådige Förordning, angående lån i