OCR Output

88.

89.
90.
gt.
92.

93>

94:

96.

97:

98—100.

RIKSENS STANDERS WAXEL-BANCO 1751—59. 9

Insittningsattest a 3131 daler 6 Gre 1 »14 Gre s:mts sedlar>,
d.- ry febr. %747.«7' tr. vader oek 4 r. myntsorter.
Insittningsbevis a 45,000 daler k:mt, 1744.
> a 48,893 daler 15 6. k:mt for Cl. Grill, 1747.
» a 3,257 daler 16 6. k:mt, 1748.
Anvisning a herrar commissarier i Riksens Staénders Banco
for 60 daler k:mt, d. 22 sept. 1736. 4 tr. rader.

(S6nderrifven och defekt).
Med anteckning att den kasserades.

» a herrar commissarier af Kongl. May:tz och riksens

stiinders Banco fér 3,500 daler k:mt, 1743. Sigill.
6 tryckta rader.

» för 350 daler k:mt, 1748. Sigill (med anteckning att
den kasserades »för felande avance>).
» for ro2 daler 6 6. kimt, 1748. Erland Bromans

sigill (men ingen namnteckning).
Annat formulär än föregående; årtalet hett utsatt i tryck.

Anteckningsbevis å 8 daler 16 ö. s:mt >i oförfalskade mynte¬
tecken», utfirdadt af landshéfdingeimbetet i Linköping d.

2G Jan. 179%: FF.
Af ungefär samma slag som de under n:is 68 ff. upptagna.

ADOLF FREDRIK (i 1754—/2 1774).
1. Riksens Standers W4axel-Banco.

pie formularet

(Fortsättning).

60 daler k:mt Banco-Transport-Sedel 1759. 2 bl. 4:0. rrrr.
24 > » » 1754. 1755. 1756.
F768. ¢ 01. 4:0. Ade rer.

Transportsedlarne & 36 och 24 daler k:mt indrogos genom k. kun¬
gorelsen d. 13 juni 1758 samt utgafvos ej mera. De, liksom alla fél¬
jande om två blad (intill 1812), skulle »egenhindigt och tydeligen
transporteras med dag och 4hre-tahl, ifran man til man», hvaremot

de å ett blad skulle »gälla uti hvars hand the finnas må». Namnet
»transport-sedel» var emellertid gemensamt för båda slagen intill 1802.

2