OCR Output

8 RIKSENS STÄNDERS BANCO 1726—5I.

FREDRIK I (1720— "1. 1754).

1. Riksens Stinders Wixel-Banco.
Isa formuläret.

76. Transport-Zedel. 11 tryckta rader å skrifpapper; öfverst t. v. ett
»Banco-Sigill> i svartstämpel; dat. Anno 172 (blankt). 2 bl. lit.
4:0. Formulär. rrrr. (Afb. 4).

Detta slags sedlar infördes genom k. förordningen d. 11 jan. 1726 och
äro de första af Rikets Ständers Bank utgifna.

2:a formuldrel.

(utgifna enligt k. plakatet d. 23 okt. 1745).

7 12 daler k:mt. Transport-Zedel 1747. rrrr. (Afb. 4).
78. 9 >» » » 1745. rr.

at ot » » 1745: 2746. eF,
Alla tryckta i bokpress, 8 rader; upptill t. v. sigillet i svartstimpel ;

6fverst och nederst vattenstamplar. 0,190—210; 0,150—I55.
sie formularet.
(enligt k. kungGrelsen d. 9 febr. 1748).

sx. 36 daler k:mt Banco-Transport-Sedel 1748. 2 bl. 4:0 rrrr.

(Afb. 5).
82-840 12 » » » NAS. CCAD. F750. er.
85. DR » » $748; Tf

Tryckta med ett slags lutande frakturstil; alla valörer utsatta äfven
på finska; upptill hvitstämpel, hvari, uti ett tomrum, läsas orden »Banco¬
Transport-Sedel N:o» i zigzagrad, med somliga bokstäfver fylda med
svart. Å valörerna 12 och 9 daler finnas hvitstämplar äfven nedtill. N.
84 är genom radering och stämpling förfalskad från en 9-dalers-sedel.

2. Riksens Ständers Banco.

86. Insättningsbevis å 770 daler 15 0: kant 1730:
Årtiondet utsatt i tryck.

87. » a 1,396 daler 21/3 carol. 1740.
Artiondet ej utsatt.