OCR Output

63.
64.
65.

66.
67.

68.

69.

70.

gi.

92:

73°

74¬

75°

1717.

»

»

RIO.

CONTRIBUTIONSVERKET 1717. ANTECKNINGSBEVIS 1719. 7

10 daler s:mt. Dylik, år och valör tryckta, med 3 under¬
skrifter, å baksidan 3 sigill. 0,093, 0,072. (Afb. 3).

Dylik, men utan underskrifter.

Dylik, blott pappskifvan samt ett handtextadt facsimile.

5 daler smt. Dylik som n:o 59. 0,072; 0,083. (Afb. 3).

Dylik, men utan underskrifter samt ett handritadt facsimile.

ULRICA ELEONORA (1718—20).

Anteckningsbevis a 20 daler s:mt »1 of6rfalskade mynte¬
tekn», utfirdadt d. 17 juni 1719 af landshéfdingedimbetet 1
Gefleborgs lan.

Dylikt 4 43 daler s:mt, utfardadt d. 16 juni 1719 af dio 1
Goteborg.

Dylikt a 50 daler s:mt i of6rfalskade myntetekn och 20
daler s:mt i mynte-zedlar, utfairdadt d. 22 juni 1719 af d:o
i Linképing (Gustar Bonpes underskrift).

Dylikt & 129 daler s:mt i myntetekn, utfardadt d. 9 juni
1719 af dio i Malmo.

Dylikt a 6 daler s:mt, utfirdadt d. 18 juni 1719 af Ofverstat¬
hållaren i Stockholm (O. TÖRNFLYCHTS underskrift).

Dylikt a 2 daler sm:t, utfardadt d. 8 juni 1719 af lands¬
höfdingeämbetet i Upsala (MAGNUS CRONBERGS underskrift).

Dylikt 4 19 daler s:mt, utfardadt d. 13 juni 1719 af dio i
Westeras (Jonas CEDERCREUTZ’ underskrift).

Dylikt a 1o daler s:mt, utfairdadt d. 13 juli 1719 af dio i

Örebro (C. RiBBINGS namnstämpel).

Samtliga dessa bevis, tryckta i bokpress, I eller 2 ss. liten 4:0, utfär¬
dades med anledning af k. förordn. den 23 apr. 1719, angående mynt¬
tecknens och myntsedlarnas indragande. Dessa återfingos med värde af
2 öre silfvermynt på dalern, jemte försäkran om ytterligare 14 öre s:mt,
som skulle utbetalas genom det samma år inrättade Riksens Ständers
Contoir, »så snart tiden och lägenheten sådant tillåta kan». De äro
alla r.