OCR Output

52.

54:

55:

56.

57:

58.

59

60.

61.

62.

K. M:TS STANDERS BANCO M. FL. 1707—16.

1707. Insadttningsattest a 4 dukater 83 */; sk. samt 67 riksd. 9 */s
sk. specie, <. 21 maj 1707. £,
Artiondet utsatt i tryck; 6 rader.
1708. Dylik 4 183 daler 24 Gre carol., d. 23 okt. 1708. r.
1714. Attest och qvitto a inbetalda medel af extra-ordinarie néd¬
och krigshjelpen, d. 3 maj 1714. r.
9 tryckta rader.

2. Kongl. Räntekammaren.

1715. Löhnings-Sedel (bevis om fordran å lön), å 60 daler 28
es. öre. samt, utfärdad i Stockholm d. 30 juni 1715 a k.
raéntekammarens vägnar af SvEN HADELIN och HInprR. WE¬
STERLING. Fol. rr.

18 tryckta rader.

3. H. Kongl. May:ts standers vid contributionsverket
befullmäktigade.

1716. 100 riksdaler. Obligation. Hans Kongl. Maj:ts Ständers vid
contributionsverket m. m. befullmäktigades öppna bref an¬
gående gjord försträckning af 100 riksdaler, med utfäst
ränta och betalningstid (formulär n:o 1), d. 2 jan. 1716.
Undertecknadt af Carl V:t Polus, J. Lagermarck, Nicolaus
Sternell, Joh. Ekendahl, And. Strémborg och J. Bunge, med
6 sigill. 2 bl. fol. 3 tryckta sidor. rr.

» 1,000 riksdaler. Dylik (formulär n:o 2) å 1,000 riksdaler,
af s. dag och med samma underskrifter och sigill. 2 bl.
fol. 3 tryckta sidor. rrr.

» 1,000 riksdaler. Dylik, blott formuliret, utan ifyllning eller
underskrifter: r.

» 5,000 riksdaler. Dylik (formulär n:o 3), utan ifyllning eller
underskrifter. r.

» 10,000 riksdaler. Dylik (formulär n:o 4), utan ifyllning
eller underskrifter. rr.

» 25 daler s:mt. Ständernas vid contributionsverket befull¬
mäktigades sedel, skrifven aflång-fyrkantig pappskifva, med
de 6 personernas namnteckningar, valör och ar a framsidan
samt 6 sigill 4 baksidan. 0,075, 0,102. (Afb. 3).

» Dylik, blott pappskifvan med sigillen samt tryckta formuliret
(ur publicationen om dessa sedlar af d. 26 sept. 1716).